Urmu Gölünü qurtarmaq üçün kampaniya PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۵۴

English-Turkish(TR)-Russian-Persian-Turkish(AZ)

The Campaign to rescue the Lake Urmia

The northwest part of Iranian highland, includes the great part of the land which is known as Azerbaijan in the history. There has been the second saltiest lake in this region. This lake has been known as "Lake Urmiye". The name of the lake comes from the city Urmiye which is settled in the west and which is the second biggest city of Azerbaijan. In Azerbeyjan Turkish which is used as The mother tongue of Azerbaijan and in in Urmiye, the lake and the city are both called "Urmu city and Lake Urmu". Lake Urmu has a great importance in its own ecosystem. It’s a home for many kinds of birds and living creatures. At the same time The Lake Urmiye is recorded as biosfer reserver by UNESCO. But recent years as a result of Iran’s faulty policies and because of the new sets which have been constructed on the rivers running towards the lake, six thousand kilometres square big lake becomes %70 smaller than its natural size, and it becomes salt rocks.According to the researchers the reasons of drying are; 90 % people’s mistakes, wrong water management policies and the new constructed sets. Some scientists think that a second Lake Aral disaster has been living and in case that lake becomes dry, it will cause a big destruction for regional ecosystems, birds and the other living creatures’ habitats. Salt storms will effect a very large land and over 15 million people in that region will be effected badly. The result will certainly be a disaster. To prevent this environmental disaster “the rescue suggestion” whic was suggested in 16th August, 2011, was refused by the İslamic Conseil Assambly also known as Iran Parlaiment. This action was protested mainly in Tebriz and Urmu, and the other Azerbaijani cities by people and groups. We want the help of all environmentalits and green screens and green people to recreate the Lake Urmu and to stop killing the nature. For that reason to give out our voice to the World we start a campaigne in internet. In the first pace of our campaigne, we will paste this text under the every Picture of facebook pages of National Geographic. Join our campaigne and support us in our struggle . For the Lake Urmu.

For a green planet

===========================

Urmu Gölünü kurtarmak için kampanya

İran platosu”nun kuzeybatı bölgesi, tarihen “Azerbaycan olarak bilinen coğrafyanın” büyük bir kısmını kapsamaktadır. Bu bölgede dünyanın en tuzlu ikinci gölü yerleşmiştir. Bu tuz gölü, “Urmiye Gölü” olarak çok eski zamanlardan beri süregelen bir adlandırmaya sahip olmuştur. Gölün adı ,onun batı kıyısında yerleşen ve aynı zamanda Azerbaycan bölgesinin ikinci en büyük kenti olan “Urmiye” kentinden alınmıştır.

Azerbaycan bölgesinin ve özellikle de Urmiye keninin yerli ahalisinin anadili olan “Azerbaycan Türkçesi”nde bu göl ve bu kentin adı ,”Urmu gölü ve Urmu kenti” olarak geçmektedir.

Urmu gölü kendi bölgesinin yaşam ve doğa ekosisteminde çok önemli yer almaktadır ve bir çok göçeri kuş ve yerli canlılara misafirperverlik etmektedir. Aynı zamanda UNESCO tarafından Urmiye gölü bir biosfer rezervi olarak kayda alınmıştır. Ancak ne yazık ki son yıllarda İran devletinin bazı yanlış siyasetleri neticesinde ve Urmu gölüne açılan ırmaklara yapılan barajlar dolayısıyla bu 6 bin kilometre kare genişliyinde olan tuz gölünün %70den fazlası kuruyup giderek bir tuz tortusuna dönüştürülmektedir.

Uzmanlara göre gölün kuruma nedenlerinin arasında %90 oranında insan hataları ve yanlış su denetimi siyasetleri ve devletin yaptığı barajlar bulunmaktadır. Kimi uzmanlara göre ise bölgede ikinci “Aral gölü” felaketi yaşanmaktadır ve bu gölün kuruması sonucunda bölgenin ekosistemi ve orada yaşayan yahut göçeri kuşlar ve diğer canlıların habitatlarının mahvoluşuyla birlikte “tuz fırtınaları” çok daha geniş bir araziyi etkileyerek bölgede 15 milyondan aşkın insanı kötü sonuçlarına maruz kılarak tam bir “çevre felaketi” ile karşı karşıya getirecektir.

Bu büyük çevre felaketini önlemek amacıyla , “İslami Şura Meclisi” olarak bilinen İran parlamentosuna sunulan “kurtarma önergesi” ise 16 ağustos 2011 tarihinde reddedildiyi sebebiyle Urmu ve Tebriz kentleri başta olmak üzere , Azerbaycan bölgesinde geniş çaplı protestoların yanı sıra bir çok “ çevreci insanlar ve gruplar” tarafından kınamalar ve uyarılar verilmiştir.

Urmu gölünün yeniden canlanması ve çevre felaketinin yaşanmaması için bütün “çevreci grup ve kuruluşlar” aynı zamanda gezegenimizin yeşilliyini düşünen “yeşil ekranlar ve yeşil insanlardan” yardım istiyoruz. Bu vesiyleyle sesimizi dünyaya duyurmak için “sanal ortamda” bir kampanya başlatıyoruz. Kampanyamızın birinci aşamasında bu yazıyı “National Geographic” FaceBook sayfalarında defalarla yorum olarak her bir resim altında yerleştireceğiz.

Kampanyamıza katıl.

Urmu gölü için.

Yeşil bir gezegen için.

================================

Кампания по спасению озера Урму

Северо-Западная часть Иранского нагорья охватывает большую часть региона, исторически известного как Азербайджан. Здесь располагается второе по величине соленое озеро в мире. С древних времен оно упоминается под названием " Урмия".

Озеро получило свое название от расположенного на его западном побережье города Урмия, - второго крупного города Азербайджана. На азербайджанско- тюркском языке - родном языке коренных жителей Азербайджана и города Урмия, название звучит как Урму. Озеро Урму занимает очень важное место в природной экосистеме, здесь находят приют многие перелетные и зимующие птицы и другая живность. Озеро занесено в списки ЮНЕСКО в качестве природного заповедника. Но, к сожалению, в последние годы, из-за ошибочной политики иранского государства и в результате строительства дамб на реках, впадающих в Урму, обмелело более 70% из шести тысяч квадратных километров площади озера. Озеро постепенно превращается в соляные копи. По мнению экспертов, среди причин его высыхания 90% приходится на человеческий фактор - ошибки людей, неправильная политика распределения воды, строительство на несущих реках плотин. По мнению ряда экспертов, в регионе повторяется катастрофа Аральского моря. В результате высыхания озера, наряду с гибелью экосистемы региона и представителей флоры и фауны , зарождающиеся соляные бури, распространяясь на гораздо большие территории земли, поставят под угрозу жизнь более 15 миллионов проживающих здесь людей.

Для предотвращения этой серьезной экологической катастрофы, в парламент Ирана, известного как "Исламский Совет Шуры", были внесены предложения по спасению озера, которые, однако, были отвергнуты 16 августа 2011 года. После чего в основном в городах Урму и Табриз, а также в других регионах Азербайджана начались крупномасштабные протесты экологов и многих других групп с осуждениями данного решения.

Для возрождение озера Урму и предотвращения экологического бедствия мы просим помощи всех международных групп и организаций по защите окружающей среды и партий «зеленых». Чтобы донести наш голос до мирового сообщества, мы начинаем компанию в виртуальном пространстве. На первом этапе кaмпании мы будем размещать данный текст в качестве комментария под каждой фотографией на страницах "National Geographic" и на страницах FaceBook

Присоединяйтесь к нашей кампании.

Для озера Урму.

Для нашей зеленой планеты.

==================================

Urmu Gölünü qurtarmaq üçün kampaniya

"İran Platosu" nun şimal-qərb bölgəsi, tarixən "Azərbaycan olaraq bilinən coğrafiyanın" böyük bir qisimini əhatə etməkdədir. Bu bölgədə dünyanın ən duzlu ikinci gölü yerləşmişdir. Bu duz gölü, "Urmiya Gölü" olaraq çox köhnə zamanlardan bəri davam edən bir adlandırmağa sahib olmuşdur. Gölün adı, onun qərb sahilində yerləşən və eyni zamanda Azərbaycan bölgəsinin ikinci ən böyük şəhəri olan "Urmiya" şəhərindən alınmışdır.

Azərbaycan bölgəsinin və xüsusilə də Urmiya şəhərinin yerli əhalisinin ana dili olan "Azərbaycan Türkcəsi" ndə bu göl və bu şəhərin adı, "Urmu gölü və Urmu şəhəri" olaraq keçməkdədir.

Urmu gölü öz bölgəsinin həyat və təbiət ekosisteminde çox əhəmiyyətli yeri vardır və bir çox köçəri quş və yerli canlılara qonaqpərvərlik edir. Eyni zamanda UNESCO tərəfindən Urmiya gölü bir biosfer ehtiyatı olaraq qeydə alınmışdır. Ancaq çox təəssüf ki son illərdə İran dövlətinin bəzi səhv siyasətləri nəticəsində və Urmu gölünə açılan çaylara bəndlərin tikilməsi əbəbiylə bu 6 min kilometr kvadrat genişliyində olan duz gölünün% 70den çoxu quruyub bir duz tortusuna çevrilməkdədir.

Mütəxəssislərə görə gölün quruması səbəblərinin arasında% 90 nisbətində insan səhvləri və səhv su nəzarəti siyasətləri və dövlətin tikdiyi bəndlər var. Kimi mütəxəssislərə görə isə bölgədə ikinci "Aral gölü" fəlakəti yaşanmaqdadır və bu gölün quruması nəticəsində bölgənin ekosistemi və orada yaşayan yaxud köçəri quşlar və digər canlıların habitatlarının mahvoluşuyla birlikdə "duz fırtınaları" çox daha geniş bir əraziyə təsir edərək bölgədə 15 milyondan çox insanı pis nəticələrinə məruz edib tam bir "ətrafmühit fəlakəti" ilə qarşı-qarşıya gətirəcəkdir.

Bu böyük ətrafmühit fəlakətini önləmək məqsədiylə, "İslami Şura Məclisi" olaraq bilinən İran parlamentinə təqdim edilən "qurtarma təklifi" isə 16 avqust 2011 tarixində rədd edildiyi səbəbiylə Urmiya və Təbriz şəhərləri başda olmaq üzrə, Azərbaycan bölgəsində geniş və yayğın etirazların aşanması ilə birlikdə bir çox "ətrafmühitçi insanlar və qruplar "tərəfindən qınamaları və xəbərdarlıqlar verilmişdir.

Urmu gölünün yenidən canlanması və ətrafmühit fəlakətinin yaşanmaması üçün bütün "ətrafmühitçi qrup və təşkilatlar" eyni zamanda planetimizin yaşıllığını düşünən "yaşıl ekranlar və yaşıl insanlardan" kömək istəyirik. Bu vesiyleyle səsimizi dünyaya eşitdirmək üçün "virtual mühitdə" bir kampaniya başladırıq. Kampanyamızın birinci mərhələsində bu yazını "National Geographic" FaceBook səhifələrində dəfələrlə şərh olaraq hər bir şəkil altında yerləşdirəcəyik.

Kampanyamıza qoşul.

Urmu gölü üçün.

Yaşıl bir planet üçün.

-----------------------------------------

https://www.facebook.com/natgeo

https://www.facebook.com/natgeotv.india?ref=ts

https://www.facebook.com/natgeotv

https://www.facebook.com/natgeotv?ref=ts

https://www.facebook.com/National.Geographic.Abu.Dhabi?ref=ts

 

دیدگاه شما

افزودن نظر

 3.jpg

çox baxılanlar- keçən 6 ayda

Baxıcı

mod_vvisit_counterBugün35
mod_vvisit_counterDünən18