ويدئويي وحشتناك از طوفان نمك در اطراف درياچه اورميه چاپ
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۱۸

آذوح: اين ويدئو از طرف فعالين ملي آزربايجان در روز شنبه 27 مهر ماه 1392 در مسير جاده خسروشهر به سمت تبريز گرفته شده است .

طوفان نمك علناً خود را نشان ميدهد و مسئولين بي مسئول آزربايجان كماكان در خواب ، فعالين ملي آزربايجان به علت اعتراض به چنين وضعيت جهنمي همچنان در زندان.

https://www.facebook.com/photo.php?v=393938997398858